Skip to content

Bài học từ chuyện Rùa và thỏ thời hiện đại

October 28, 2010
tags:
Ngày xửa ngày xua, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hon. Chúng quyết dịnh giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy dua. Chúng dồng ý lộ trình và bắt dầu cuộc dua.

Thỏ xuất phát nhanh nhu bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng dã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghi nó nên nghỉ mệt duới một tán cây bên duờng và thu giãn truớc khi tiếp tục cuộc dua. Thỏ ngồi duới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp di. Rùa từ từ vuợt qua thỏ và sớm kết thúc duờng dua, dành chiến thắng. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó dã thua.

Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn dịnh dã chiến thắng cuộc dua.

Nhung cuộc sống không quá don giản nhu thế, câu chuyện duợc tiếp tục phát triển thêm:

Thỏ vô cùng thất vọng vì dể thua và nó cố suy nghi. Nó nhận ra rằng nó dã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ duợc nó. Vì thế, nó quyết dịnh thách thức một cuộc dua mới. Rùa dồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về dích. Nó bỏ xa rùa dến mấy dặm duờng.

Bài học của câu chuyện này?: nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn dịnh. Nếu có 2 nguời trong công ty của bạn: một nguời chậm, nguyên tắc và dáng tin cậy; một nguời khác nhanh và vẫn dáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Nguời nhanh và dáng tin cậy chắc chắn sẽ duợc thang chức nhanh hon. Chậm và chắc là diều tốt, nhung nhanh và tin cậy là diều tốt hon.

Nhung câu chuyện cung không dừng lại ớ dây. Rùa dã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng duợc thỏ trên duờng dua vừa rồi. Nó suy nghi thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc dua khác, nhung có một chút thay dổi về duờng dua.

Thỏ dồng ý. Họ bắt dầu cuộc dua. Nhu dã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt dầu chạy và chạy với tốc dộ cao nhất cho dến bên bờ sông. Vạch dích dến lại còn dến 2 Km nữa ở bên kia sông.

Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao dây. Trong lúc dó, rùa dã dến noi, lội xuống sông và boi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc duờng dua.

Ý nghia từ câu chuyện này?. Truớc tiên, cần phải xác dịnh uu thế của mình, và sau dó là biết chọn sân choi phù hợp.

Câu chuyện vẫn chua dừng lại.

Ðến dây, thỏ và rùa dã trở thành dôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc dua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hon. Vì thế, chúng quyết dịnh tổ chức một cuộc dua cuối cùng, nhung chúng sẽ cùng chạy chung một dội.

Cuộc dua bắt dầu, thỏ cõng rùa chạy dến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ boi qua bên kia bờ sông. Lên dến bờ, thỏ lại cõng rùa dua cả hai cùng về dích. Và chúng cùng nhận ra rằng dã về dích sớm hon rất nhiều so với các lần dua truớc.

Bài học của câu chuyện này là gì?

Thật tuyệt vời nếu mỗi nguời dều thông minh và dều có uu diểm riêng. Nhung công việc sẽ có kết quả tốt nhất khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một dội và cùng chia sẻ, tận dụng uu thế của nhau.

Ðiều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn duợc nguời truởng nhóm trong từng truờng hợp cụ thể. Phải chọn duợc nguời có uu thế về linh vực mà họ làm truởng nhóm.

Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Luu ý rằng cả thỏ và rùa dều không hề dầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hang hon và cố gắng nhiều hon sau khi phải thất bại cay dắng. Rùa phải thay dổi chiến luợc vì nó dã cố gắng làm việc hết sức.

Trong cuộc sống, khi phải chịu dựng, dối mặt với thất bại, có thể dó cung là thời diểm thích hợp dể cố gắng hon và nỗ lực nhiều hon nữa, nhung dôi khi cung cần phải thay dổi chiến luợc và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và dôi khi phải làm cả hai.

Thỏ và rùa cung dã học thêm một bài học dể dời khác: thay vì chúng chống dối (hay cạnh tranh) với nhau, chúng bắt dầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng dã cùng nhau làm tốt hon rất nhiều.
Việc áp dụng bài học ‘rùa và thỏ’ dã mang lại thành công và vị thế khó lay chuyển trên thế giới cho Cocacola.

Ðây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhung duợc mở rộng bởi CEO (Chief Executives Officer) của Coca Cola nhu sau:

Ngày xửa ngày xua, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hon. Chúng quyết dịnh giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy dua. Chúng dồng ý lộ trình và bắt dầu cuộc dua.

Thỏ xuất phát nhanh nhu bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng dã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghi nó nên nghỉ mệt duới một tán cây bên duờng và thu giãn truớc khi tiếp tục cuộc dua. Thỏ ngồi duới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp di. Rùa từ từ vuợt qua thỏ và sớm kết thúc duờng dua, dành chiến thắng. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó dã thua.

Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn dịnh dã chiến thắng cuộc dua.

Nhung cuộc sống không quá don giản nhu thế, câu chuyện duợc tiếp tục phát triển thêm:

Thỏ vô cùng thất vọng vì dể thua và nó cố suy nghi. Nó nhận ra rằng nó dã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ duợc nó. Vì thế, nó quyết dịnh thách thức một cuộc dua mới. Rùa dồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về dích. Nó bỏ xa rùa dến mấy dặm duờng.

Bài học của câu chuyện này?: nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn dịnh. Nếu có 2 nguời trong công ty của bạn: một nguời chậm, nguyên tắc và dáng tin cậy; một nguời khác nhanh và vẫn dáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Nguời nhanh và dáng tin cậy chắc chắn sẽ duợc thang chức nhanh hon. Chậm và chắc là diều tốt, nhung nhanh và tin cậy là diều tốt hon.

Nhung câu chuyện cung không dừng lại ớ dây. Rùa dã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng duợc thỏ trên duờng dua vừa rồi. Nó suy nghi thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc dua khác, nhung có một chút thay dổi về duờng dua.

Thỏ dồng ý. Họ bắt dầu cuộc dua. Nhu dã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt dầu chạy và chạy với tốc dộ cao nhất cho dến bên bờ sông. Vạch dích dến lại còn dến 2 Km nữa ở bên kia sông.

Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao dây. Trong lúc dó, rùa dã dến noi, lội xuống sông và boi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc duờng dua.

Ý nghia từ câu chuyện này?. Truớc tiên, cần phải xác dịnh uu thế của mình, và sau dó là biết chọn sân choi phù hợp.

Câu chuyện vẫn chua dừng lại.

Ðến dây, thỏ và rùa dã trở thành dôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc dua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hon. Vì thế, chúng quyết dịnh tổ chức một cuộc dua cuối cùng, nhung chúng sẽ cùng chạy chung một dội.

Cuộc dua bắt dầu, thỏ cõng rùa chạy dến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ boi qua bên kia bờ sông. Lên dến bờ, thỏ lại cõng rùa dua cả hai cùng về dích. Và chúng cùng nhận ra rằng dã về dích sớm hon rất nhiều so với các lần dua truớc.

Bài học của câu chuyện này là gì?

Thật tuyệt vời nếu mỗi nguời dều thông minh và dều có uu diểm riêng. Nhung công việc sẽ có kết quả tốt nhất khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một dội và cùng chia sẻ, tận dụng uu thế của nhau.

Ðiều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn duợc nguời truởng nhóm trong từng truờng hợp cụ thể. Phải chọn duợc nguời có uu thế về linh vực mà họ làm truởng nhóm.

Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Luu ý rằng cả thỏ và rùa dều không hề dầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hang hon và cố gắng nhiều hon sau khi phải thất bại cay dắng. Rùa phải thay dổi chiến luợc vì nó dã cố gắng làm việc hết sức.

Trong cuộc sống, khi phải chịu dựng, dối mặt với thất bại, có thể dó cung là thời diểm thích hợp dể cố gắng hon và nỗ lực nhiều hon nữa, nhung dôi khi cung cần phải thay dổi chiến luợc và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và dôi khi phải làm cả hai.

Thỏ và rùa cung dã học thêm một bài học dể dời khác: thay vì chúng chống dối (hay cạnh tranh) với nhau, chúng bắt dầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng dã cùng nhau làm tốt hon rất nhiều.

Kết luận:

Câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa dã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tuởng quan trọng nhất là “nhanh và vững chắc” sẽ luôn dánh bại “chậm và ổn dịnh”; làm việc với những uu diểm của bạn, dầu tu nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ dầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống.

Khi Roberto Goizueta dảm nhận vị trí CEO của Coca Cola vào những nam 1980, ông dã phải dối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với Pepsi. Nhân viên của ông ta dang tập trung vào cạnh tranh với Pepsi và cố gắng tang thị phần từng 0.1%. Goizueta quyết dịnh không cạnh tranh với Pepsi mà thay vào dó là tìm cách chiếm thị phần.

Ông ta hỏi các nhân viên và biết rằng trung bình mỗi ngày, mỗi nguời Mỹ uống các loại nuớc là 14 ounces (don vị do luờng của Mỹ), trong dó thì Coke chỉ có 2 ounces/ngày/nguời. Rõ ràng việc cạnh tranh không chỉ là Pepsi mà còn là nuớc, trà, cà phê, sữa và các loại nuớc trái cây.

Mọi nguời sẽ dễ dàng tìm thấy Coke bất kể khi nào họ cần uống. Coke quyết dịnh dầu tu các máy bán coca cola tự dộng ở khắp các góc duờng. Doanh thu tang nhảy vọt và cho dến nay thì Pepsi vẫn không thể nào theo kịp.
Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: